Poslání, cíle a zásady poskytovaných služeb

Poslání SAAK

Posláním SAAK je pomoc lidem se závažnou poruchou komunikace nebo lidem, kteří v důsledku tělesného nebo kombinovaného postižení nemohou písemně komunikovat běžným způsobem. SAAK usiluje prostřednictvím služby odborné sociální poradenství o zlepšení dorozumívacích dovedností těchto osob, aby se zvýšily možnosti jejich sociální integrace (rozvíjení sociálních kontaktů, zvýšení schopnosti samostatného jednání, uplatňování svých práv). Posláním společnosti je dále zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti v oblasti užívání metod a pomůcek pro komunikaci.

Cíle služby odborné sociální poradenství

Minimálním cílem služby je zastavit zhoršování sociální situace člověka, kterého závažné obtíže ve funkční komunikaci vyčleňují ze společnosti. Optimálním cílem je zlepšit jeho možnosti dorozumívání tak, aby bylo alespoň základním způsobem funkční ve všech sociálních prostředích, kde se uživatel pohybuje.

K tomu si služba stanovuje dílčí cíle:

  • Zvýšit informovanost uživatele o metodách dorozumívání, technických a netechnických pomůckách pro komunikaci, jejich ovládání a dostupnosti za účelem zvýšení kompetence uživatele k výběru vhodného způsobu náhradního dorozumívání.
  • Udržet nebo posílit komunikační schopnosti a dovednosti uživatele, aby dosáhl větší nezávislosti při dorozumívání v běžném životě.
  • Zvýšit informovanost uživatelů a jejich blízkých osob ve všech dalších oblastech, které vedou k udržení a rozvíjení sociálních kontaktů uživatele, aby mohl v co nejvyšší míře samostatně jednat a uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. 
  • Zvýšit povědomí potenciálních uživatelů, jejich blízkých osob a odborníků v oblasti metod. alternativní komunikace. 

Zásada individuálního přístupu

respektování potřeb uživatele,
zohledňování individuálních schopností a dovedností uživatele,
podpora kontaktu s přirozeným prostředím.

Zásada respektování důstojnosti

respektování kulturních, sociálních, náboženských a dalších specifik uživatele a jeho osobnosti,
respektování práv uživatelů a jejich obhajoba na veřejnosti,
jednání s uživatelem jako s rovnocenným partnerem,
vedení dokumentace s ohledem na důstojnost uživatele.

Zásada ochrany soukromí

S dokumentací o uživateli se nakládá jako s důvěrným materiálem.
Uživatel je žádán pouze o sdělení takových informací, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby.
Veškeré informace o uživateli jsou poskytovány pouze s jeho souhlasem.
Během terénní konzultace vstupuje pracovník pouze na ta místa, kam je zván.

Zásada volby

Uživatel se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb.
Uživatel vždy spolurozhoduje o nabízených metodách, postupech a pomůckách. Má právo je odmítnout bez udání důvodu a má právo na to, aby toto rozhodnutí bylo respektováno.

SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s.
Login
SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s.

Created by © 2010/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign